استفاده از سرم ویتامین سی و چگونگی ساخت سرم ویتامین سی