کمپین ابر امید ، بارش سلامتی ؛ برای همراهی در مبارزه با کرونا