قصه الارو

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ روز اروﭘﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار وﻧﺎژ در ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻻرو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻻﺑﺮاﺗﻮار وﻧﺎژ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ آﻧﮋه در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار دارد. ﺑﺮﻧﺪ اﻻرو ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻓﺮاﻧﺴﻮى اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻى اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ,ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﻧﺎژ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪى در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ دارد.

الارو از شش حرف تشکیل شده و شش شعار مهم دارد

1- شستشوی مناسب پوست                                Cleans your Skin
2- پاکسازی پوست                                              Purified Your Skin
3- مراقبت از پیری پوست                  Cares about your mature skin
4- شاداب کردن پوست                                      Refreshes your skin
5- احیاء کردن و بازسازی                      پوست  Revitalizes your skin
6- مرطوب کردن پوست                                    Moisturizes your skin

درباره الارو

کلیه محصولات الارو مورد تایید درماتولوژیست ها و متخصصان پوست است و نیازهای پوست را تامین می کند . کیفیت بالا مهمترین شعار و خواسته این لابراتوار است. محصولات الارو درموکازمتیک هستند یعنی هر آنچه که از یک محصول COSMETIC و آرایشی انتظار دارید را در ترکیب با خصوصیات یک محصول مورد تایید پزشکان و متخصصان همزمان دارا می باشند. مرغوب ترین و با کیفیت ترین مواد اولیه برای ساخت محصولات الارو استفاده می شود و کلیه مواد به کار رفته در الارو  سازگار با نوع پوست افراد انتخاب می شود مثلا” برای کنترل چربی در پوستهای چرب و مختلف از سالیسیلیک اسید استفاده می شود. مهمترین محصولات الارو ضدآفتاب های آن هستند که از قوی ترین فیلترها در آند استفاده می شود و پوشش و حفاظت بالایی در برابر آفتاب ایجاد می کنند.